dodaj strone do ulubionych
koszyk

Moje zakupy

ilość produktów: 0
kwota: 0.00 zł
przejdź do koszyka

Regulamin

Treść regulaminu obowiązująca od 25 maja 2018 r.

 

REGULAMIN

 

 

§1 Definicje

1.       Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.       Adres reklamacyjny:

3.       Dane kontaktowe:

e-mail: sklep@miomam.com

telefon: 0048 504 526 999

4.       Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu

5.       Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

6.        Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

7.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.       Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.       Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10.    Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11.    Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.

12.    Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

13.     Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

14.    Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

15.    Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

16.    Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

17.    Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

18.    Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.

19.    Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym.

20.    Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

21.    Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.miomam.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

22.    Sprzedający:

Firma Karlea Rafał Klama wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ulicy Tczewskiej 13, NIP: 5731743592, REGON: 243243757, Numer rachunku bankowego: mBank  33 1140 2004 0000 3402 7472 6562, Adres e-mail: sklep@miomam.com

23.    System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

24.    Termin realizacji– podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

25.    Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

26.    Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a)       nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)       nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c)       nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)       została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e)       w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f)        nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadzająca rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent

27.    Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

28.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

29.       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§2 Warunki ogólne

1.       Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.       Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.       Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.       Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

5.       Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

6.       Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a)       potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b)       dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7.       Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8.       Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 §3 Zawarcie umowy i realizacja

1.       Zamówieniamożna składać 24 godziny na dobę.

2.       W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a)       dodanie do koszyka produktu;

b)       wybór rodzaju dostawy;

c)       wybór rodzaju płatności;

d)       wybór miejsca wydania rzeczy;

e)       złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.       Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.       Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5.       Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

6.       Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.       Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8.       Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.

9.       Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 §4 Prawo do odstąpienia od umowy

1.            Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.            Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.            Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.            Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.            W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.            Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.            Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy o prawach konsumenta)

8.            Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9.            Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.        Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11.        Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.        Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.        Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 §5 Rękojmia

1.       Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.       Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.       Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a)       złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b)       złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4.       Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5.      Przyczyną reklamacji nie mogą być wady o których konsument wiedział w chwili zawarcia umowy

6.      Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a)       żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b)       żądać usunięcia wady.

7.      Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.      Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9.      W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

10.  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11.  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.

12.  Sprzedającyobowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. 

13.  Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a)       oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b)       oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c)       żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d)       żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

14.    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15.    Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16.  W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

17.  W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

19.  Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi zawady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 

20.  Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21.  Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.       Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy lub pisemnie na adres naszej siedziby.

2.       Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Sprzedający zobowiązuje się do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego,w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 

3.         Cele i podstawy przetwarzania danych

Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:

·         w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);

·         w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·         w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·         w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);

·         w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych.

·         w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.         Osoby, którym mogą  zostać udostępnione dane osobowe: dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy transportowe.

 

5.         Prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

·         Prawo dostępu do swoich danych

·         Prawo otrzymania kopii swoich danych

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:

ü  Twoje dane są nieprawidłowe

ü  nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych

ü  nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych

lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

·         Prawo do sprostowania swoich danych.

·         Prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.

·         Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.

·         Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.

ü  W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

·         Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do:

ü  otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie

ü  zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.

·         Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

ü  W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć

ü  odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.

·         Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ü  W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

§7 Postanowienia końcowe

1.       Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.       Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

 Załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego prowadzonego z wykorzystaniem witryny www.miomam.com – wzór formularza odstąpienia od umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Karlea Rafał Klama,

ul Tczewska 13,

42-202 Częstochowa

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1        podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego prowadzonego z wykorzystaniem witryny www.miomam.com – wzór formularza reklamacja towaru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

*niepotrzebne skreślić

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treść regulaminu sklepu internetowego, który obowiązywał od 24 grudnia 2014 roku do 24 maja 2018

 

REGULAMIN


 

§1 Definicje

1.       Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.       Adres reklamacyjny:


3.       Dane kontaktowe:


e-mail: sklep@miomam.com
telefon: 0048 504 526 999

4.       Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona

5.       Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

6.        Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

7.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.&nbs

 • Kontakt

  Masz pytanie bądź wątpliwości? Skontaktuj się z nami
  telefonicznie : +48 504 526 999 od pn-pt 10.00 - 18.00
  e-mail: sklep@miomam.com